English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

PSD

Partnerstvo za društveni razvoj je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva koja inicira, razvija i vodi demokratske procese izgradnje aktivne građanske zajednice, beskompromisno primjenjujući načela zaštite javnog interesa, jednakopravnosti, etike, nenasilja, te integriteta u ponašanju svih dionika društvenih procesa.
Koristeći i razvijajući suvremena tehnološka rješenja i metode, Partnerstvo za društveni razvoj izravno pomaže građanima u zaštiti ljudskih prava, provodi istraživanja i nadzor učinka javnih politika, informira, educira i motivira javnost, te zagovara kontinuiranu pozitivnu društvenu promjenu.

Vizija Partnerstva za društveni razvoj je moderno društvo u kojem nove tehnologije, demokratski sustav, zakoni i javne politike ispunjavaju svoju temeljnu svrhu ostvarenja građanskih prava, sloboda i jednakih mogućnosti, te osiguravaju kontinuirani svakodnevni napredak zajednice u kojoj živimo.

PSD je kontinuirano aktivan u području politike istraživanja od 2001. godine, te je kao takav postao institucija podrške i promocije demokratskih vrijednosti, te aktivan sudionik u procesima odlučivanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, čime utječe na javne politike u područjima društvenog razvoja i borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, organiziranog kriminala i trgovine ljudima.

Područja djelovanja:
• vlada i civilni sektor (javni sektor za financijsko upravljanje, pravni i pravosudni razvoj, državna uprava, jačanje civilnog društva, izbori, ljudska prava, slobodan protok informacija, prevencija i rješavanje sukoba, mir i sigurnost, civilna izgradnja mira, sprječavanje i razrješavanje sukoba, izgradnja mira u poslijeratnim područjima (UN);
• socijalna infrastruktura i usluge (socijalna pomoć);
• podrška nevladinim organizacijama (podrška lokalnim i regionalnim udrugama).

Djelokrug:
Lokalne vlasti, nevladine organizacije (NVO), žrtve kršenja ljudskih prava i žrtve korupcije, nacionalni i međunarodni donositelji odluka, novinari kojima je prekršeno pravo na slobodu izražavanja.
Službeni status organizacije (uključujući broj registracije i datum):
• udruga, neprofitna organizacija, nevladina organizacija;
• datum registracije: Republika Hrvatska, Državni ured za javnu upravu, 30. rujna 1999.
• registracijski broj: 00001574
• OIB: 73544751790

Ključne aktivnosti organizacije:
PSD sudjeluje u izgradnji i razvoju demokratskog društva kroz zaštitu i zalaganje za načela jednakosti, etike, nenasilja, transparentnosti i društvene odgovornosti u postupcima i ponašanju svih sudionika u društvenim procesima.
PSD je kontinuirano aktivan u području politike istraživanja od 2001. te je kao takav postao institucija podrške i promocije demokratskih vrijednosti, te aktivno sudjeluje u procesima odlučivanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini čime utječe na javne politike u području društvenog razvoja i borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, organiziranog kriminala i trgovine ljudima.

Glavne aktivnosti PSD-a koje proizlaze iz ciljeva organizacije su:
• promicanje ljudskih potencijala u području društvenog razvoja;
• razvoj modela nenasilnog društvenog razvoja;
• ublažavanje posljedica koje proizlaze iz socijalne tranzicije i prelaska na novi gospodarski sustav;
• borba protiv korupcije s naglaskom na razvoj transparentnih i društveno odgovornih mehanizama javne uprave i mehanizama kontrole građana nad administrativnim procesima, kao i sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka;
• zaštita ljudskih prava s posebnim naglaskom na prava žrtava kršenja građanskih i ljudskih prava općenito, prema međunarodnim konvencijama;
• razvoj i zagovaranje pozitivnih javnih politika na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
• razvoj mehanizama suradnje i međusobnog djelovanja građana na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
• pomoć i posredovanje u rješavanju društvenih sukoba na nenasilan način;
• predlaganje miroljubive metode rješavanja sukoba unutar zajednice koji su zadovoljavajući za sve uključene strane;
• podizanje svijesti javnosti o problemima u zajednici, te predlaganje i zagovaranje pozitivnih razrješenja problema o kojima je riječ;
• sudjelovanje u izgradnji demokratskih institucija i mehanizama na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, s posebnim naglaskom na izgradnju anti-korupcijskih mehanizama;
• razvoj društveno odgovornih organizacija civilnog društva (CSO);
• sudjelovanje u procesima razvoja vladavine prava na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
• i sve ostalo relevantno za poticanje društvenog razvoja.

Istraživanje javnih politika:
PSD ima veliko iskustvo u istraživanju javnih politika i zagovaranju akcija, te provodi takve projekte od 2001. godine. Neki od takvih projekata su:
• Izvješće: Stavovi prema korupciji i percepcije korupcije na zapadnom Balkanu, regionalni pregled (horizontalna suradnja između dva IPA 2008 Civil Society Facility projekta - Odgovorno poduzetništvo za mlade: Stvaranje kulture borbe protiv korupcije u privatnom sektoru i BACCI). Istraživanje za potrebe ovog Izvješća provela je YES fondacija iz Makedonije i istraživački tim PSD-a. Prema opsežnom istraživanju u kojem je velik broj menadžera, poduzetnika i studenata anketiran na temu njihovih osobnih stavova i percepcije korupcije, korišteni su i drugi raspoloživi podaci, kao što su pokazatelji Svjetske banke, a PSD je proizveo dubinsku analizu na regionalnoj razini.
• Projekt aktivne politike zagovaranja (APAP). APAP projekt je financiran od strane Partnership for Transparency Fund-a (PTF).Glavni cilj projekta je da pozitivno utječe na razvoj sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj kroz jačanje temeljnih vrijednosti; transparentnosti, poštenja, integriteta, konkurentnosti i profesionalnosti. Prema dubinskoj analizi i istraživanju postupaka javne nabave u Hrvatskoj, PSD će postaviti i implementirati mehanizam civilnog društva za praćenje i nadzor novog sustava.
• BACCI - Balkanska građanska inicijativa za borbu protiv korupcije. BACCI projekt je financiran od strane Europske komisije, u okviru programa IPA 2008. PSD je voditelj projekta, a partneri u projektu su Rumunjsko akademsko društvo (SAR Bukurešt), OSI (Sarajevo), OSI (Beograd), Centar za razvoj neprofitnog sektora (Beograd). Opći cilj BACCI projekta je unaprijediti kapacitete zemalja zapadnog Balkana za učinkovitosuzbijanje korupcije kroz dizajn i implementaciju inovativnih anti-korupcijskih alata i pristupa osmišljenih na temelju empirijske i usporedne analize podataka, na osnovi CSO regionalnog partnerstva. Kroz BACCI, stanje sukoba interesa u regiji bit će istraženo i učinkoviti mehanizmi za suzbijanje sukoba interesa kreirani. U Hrvatskoj, predmet opsežne analize je analiza 5 hrvatskih gradova i 4 ministarstva.
• Upravljanje, transparentnost i odgovornost u području socijalne skrbi osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj - analiza javnih politika (2007 - 2008). Cilj projekta bio je otkrivanje i definiranje mogućnosti za korupciju u području socijalne skrbi za mentalno invalidne osobe u Republici Hrvatskoj. Rezultati istraživanja i analize javnih politika su objavljeni, uključujući borbu Anti-Corruption (Good Governance) Tool Kit s preporukama o poboljšanju transparentnosti i odgovornosti unutar sustava za mentalno invalidne osobe.
• Dobro upravljanje i vladavina prava, CARDS 2004: Odgovor civilnog društva za borbu protiv korupcije (2006-2008). PSD je osmislio projekt i provodi ga zajedno sa mrežom lokalnih hrvatskih udruga BURA i u suradnji s Rumunjskim akademskim društvom. Svrha projekta je omogućiti istinske društvene promjene (promjena zakonodavstva i politike) kroz sveobuhvatnu, problemski orijentiranu akciju civilnog društva. Projekt se sastoji od dva dijela: 1) Izgradnja kapaciteta, stjecanje podrške, istraživanje, analiza i objavljivanje, i 2) Pomak od problemski orijentiranih projekata prema akcijama za društvene promjene (zagovaranje).
Aktivizam vezan uz projekt ima za cilj donijeti promjene znatnog utjecaja na pitanja sukoba interesa i pridonijeti sveukupnim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim naporima u borbi protiv korupcije (s naglaskom na regiju JI Europe).
• Komparativna analiza lokalne samouprave u Finskoj i Hrvatskoj (2006) je projekt PSD-a usmjeren na usporednu analizu zakonodavstva relevantnog za funkcioniranje lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Finskoj. Metodologija se temelji na polu-strukturiranim upitnicima za razgovore s dužnosnicima i donositeljima odluka u tri grada: Rijeka (Hrvatska), Split (Hrvatska) i Turku (Finska). Nakon predstavljanja rezultata na okruglom stolu sa sudionicima iz hrvatskih lokalnih vlasti, civilnog sektora, Hrvatskog sabora i medija, PSD je osmislio niz preporuka za bolje funkcioniranje lokalne samouprave u Hrvatskoj.
• Grad Zagreb - Financijska analiza politika upravljanja (2005). PSD je u partnerstvu sa Rumunjskim akademskim društvom (SAR) i udrugom B.a.B.e. (Hrvatska udruga za ženska prava) osmislio i proveo projekt s namjerom isticanja slabosti sustava financijskog upravljanja u Gradu Zagrebu, s naglaskom na područje javne nabave. Analiza javnih politika također uključuje preporuke za poboljšanje postupaka javne nabave. Svi rezultati su objavljeni u Analizi javnih politika: Grad Zagreb - Tajni procesi postupaka javne nabave.
• Program za borbu protiv korupcije: Projekt praćenja i dokumentiranja slučajeva korupcije (CDMP, 2003 - danas). PSD je razvio CDMP projekt kao pod-projekt programa: Anticorruption Program: Multi-Level Citizens Action for Solving Problems Caused by Corrupt Practices in the Republic of Croatia.  CDMP pomaže građanima koji vjeruju da su žrtve korupcije. U slučajevima u kojima postoje naznake kriminalnog ponašanja, PSD prijavljuje takve slučajeve odgovarajućim državnim institucijama, uključujući i ured Državnog odvjetništva, Ministarstva unutarnjih poslova i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK). 
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.