Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza

Petrinja: Izmjenom prostornog plana do savršene lokacije za pogrebni centar


Autor: Danijel Prerad. Foto: pixabay.com

Je li 3. studenoga 2016. godine petrinjsko Gradsko vijeće dovedeno u zabludu glasanjem za 5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Petrinje i 3. Izmjene i dopune GUP-a, a sve kako bi se, uz ostale izmjene, pogodovalo Mladenu Paniću, nevjenčanom suprugu tadašnje zamjenice gradonačelnika Grada Petrinje Svjetlane Lazić (SDP) ili je taj postupak tek slučajni slijed događaja započetih koji mjesec ranije - ni danas nije rasvjetljeno, obzirom da je kaznena prijava koju je tim povodom podnio gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović još uvijek u postupanju.
 
No, ovdje ćemo pokušati iznijeti sve činjenice tog slučaja.
 
Sve je počelo u lipnju 2013. kada Darinko Dumbović i Svjetlana Lazić zajednički izlaze na lokalne izbore u Petrinji i pobjeđuju na lokalnim izborima. Darinko Dumbović postaje gradonačelnik, a Svjetlana Lazić dogradonačelnica. No, polovicom mandata njihovi se odnosi narušavaju, a sve kuliminira tako da SDP izlazi iz vladajuće većine i u konačnici, u lipnju 2017., Svjetlana Lazić i Darinko Dumbović postaju protukandidati na lokalnim izborima. Nešto ranije, u jeku predizborne kampanje, u javnost izlazi ova priča.
 
Pa krenimo redom.
 
U drugoj polovici 2015. godine Grad Petrinja pokreće postupak 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje i 3. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.
 
Nevezano za to Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje 7. lipnja 2016. godine javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Bio je to već 4. po redu takav natječaj u 2016. godini, a među ponuđenim nekretninama nalaze se i dvije na području Petrinje. Uz jednu kuću s dvorištem, prodaje se i nekretnina označena kao zk.č.br. 4512/1, oranica, površine 4025 m2, upisna u zk.ul. 7296, k.o. Petrinja.  Početna cijena je 154.000 kuna.
 
Po novoj izmjeri riječ je o katastarskoj čestici  broj 3186/5.
 
Riječ je o parceli u blizini petrinjskog Središnjeg groblja Sveti Benedikt. Tada je ta parcela bila izvan građevinskog područja, označena kao "zaštitna zelena površina".
 
DUUDI u rujnu 2016. objavljuje rezultate natječaja uz podatak da je za nekretninu označenu kao 4512/1 stigla jedna ponuda s ponuđenom cijenom od 154.605 kuna. DUUDI to ne navodi, no riječ je o tvrtki Usluga Petrinja d.o.o., Andrije Petračića Lijevi odvojak I 6 iz Petrinje u vlasništvu Mladena Panića, nevjenčanog supruga dogradonačelnice Petrinje Svjetlane Lazić. Tvrtka se bavi pogrebnim uslugama te joj je očito zelena zaštićena površina uz groblje bila primamljiva. Iako u trenutku kupnje parcele tamo ne može ništa graditi.
 
Kupoprodajni ugovor se sklapa 16. rujna 2016. godine.
 
Cijelo to vrijeme traje postupak 3. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, uključujući i dvije javne rasprave. Iz Zapisnika s javne rasprave nisu vidljivi zahtjevi za prenamjenom parcele koju je DUUDI prodao, a tvrtka Usluga d.o.o. Petrinja kupila. Konačno je procedura završena te je na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje, održanoj 4. studenoga 2016. godine jednoglasno prihvaćena odluka o donošenju 3. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Petrinje kao i 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje. U materijalima koji se usvajaju nigdje poimenice nije spomenuta parcela koja će u predizbornoj kampanji postati sporna jer se u ovim izmjenama ona prebacuje iz zaštitne zelene površine u površinu predviđenu za gospodarsku namjenu – poslovna. Jedina je to parcela koja se izdvaja iz zaštitne površine uz Središnje groblje Sveti Benedikt i prenamijenjuje.
 
No, dok se konkretna parcela nigdje ne spominje zanimljivo je da se u konkrentim tekstualnim  izmjenama generalnog urbanističkog plana dodaje jedan tekst, koji će se odnositi na spornu parcelu.
 
Naime, u izmjenama piše „ u članku 30. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »(4) Iznimno, u zoni gospodarske poslovne namjene uz Centralno gradsko groblje moguća je isključivo gradnja pratećih poslovnih sadržaja u funkciji groblja (prodaja cvijeća, svijeća i opreme, klesarske radionice i slično).« (2) Stavak 4. postaje novi stavak 5.“
 
Kako će se vidjeti na kartama koje su sastavni dio ovih izmjena, jedina parcela na koju se ova izmjena može odnositi je upravo katastarska čestica 4512/1, tj. po novim izmjrama 3186/5. Sve okolne čeastice ostaju kao i ranije, u zaštićenoj zelenoj zoni. (SLIKA U PRILOGU)


Foto: Danijel Prerad

Članak 30. U kojeg se ubacuje stavak 4. Glasio je do tada ovako:
 
„Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti moguć je:
 
- u zonama gospodarske namjene i
 
- u sklopu zona mješovite gradnje.
 
Smještaj građevina gospodarskih djelatnosti prikazan je na kartografskom prilogu GUPa broj 2. “Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti” u mjerilu 1 : 5.000.
 
U zonama gospodarskih djelatnosti predviđena je gradnja građevina slijedećih namjena:
 
- gospodarska namjena - pretežito proizvodna (industrijska ili zanatska),
 
- gospodarska namjena - pretežito poslovna (uslužna, trgovačka ili komunalno - servisna),
 
- gospodarska namjena - pretežito ugostiteljsko turistička.
 
Građevine gospodarskih djelatnosti koje se grade u zonama mješovite namjene ne smiju predstavljati smetnju za stanovanje što podrazumijeva poslovanje bez velikog transporta, kojim se ne stvara prekomjerna buka, ne zagađuje zrak, ne ispuštaju agresivne otpadne vode, te imaju primjereno radno vrijeme.“
 
Tu se sada ubacuje stavak koji se odnosi na parcele, tj. parcelu pokraj centralnog gradskog groblja, koju dva mjeseca ranije kupuje tvrtka Mladena Panića, dok je ona bila zaštićena zelena površina. No, nakon ovih izmjena isključivo na toj parceli, u blizini groblja, omogućena je gradnja „pratećih poslovnih sadržaja u funkciji groblja (prodaja cvijeća, svijeća i opreme, klesarske radionice i slično)“, a što je u skladu s poslom kojeg obavlja novi vlasnik sporne čestice, tvrtka Usluga d.o.o. iz Petrinje, koja se bavi pogrebnim uslugama.
 
7. studenoga 2016. godine izmjene GUP-a se objavljuju u Službenom glasniku i one postaju pravomoćne.
 
U to vrijeme nitko ne spominje spornu prenamjenu parcele Mladena Panića. To postaje aktualno nakon nekoliko mjeseci kada se zahuktava predizborna kampanja protukandidata na izborima – Svjetlane Lazić i Darinka Dumbovića.
 
Dumbović 27. veljače podnosi kaznenu prijavu zbog „osnovane sumnje da je zamjenica gradonačelnika Grada petrinje Svjetlana Lazić pogodovala tvrtci u vlansištvu izvanbračnog supruga“. Kaznena prijava je još u postupanju.
 
Dan prije, 26.veljače 2017., na svome Facebook profilu Mladen Panić objavljuje sljedeću objavu „Ovim putem želim podjeliti sa svima novost, da sam se odlučio na izgradnju pogrebnog centra. Baveći se pogrebnim djelatnostima, uvidio sam da je najveći problem za obitelji koje sahranjuju svoje najmilije taj što u najtežim trenutcima moraju ići od vrata do vrata da bi organizirali sprovod.
Sukladno novom zakonu o pogrebničkoj djelatnosti, po uzoru na europske zemlje omogućeno je da se izgradi pogrebni centar gdje će stručno i educirano osoblje na vaš zahtjev obaviti sve poslove vezane uz organizaciju sprovoda. Petrinja će biti prvi grad u SMŽ koji će dobiti pogrebni centar.“
 
Tu gradnju koju Panić najavljuje omogućile su izmjene GUP-a iz studenoga prošle godine.
 
Sad već bivša zamjenica gradonačelnika Svjetlana Lazić opovrgava da je bilo ikakvog pogodovanja.
 
„Prijedlog izmjena prostornog plana upućuje gradonačelnik. Ja nemam te ovlasti  i ne znam kako sam mogla na to utjecati. Nekretnina je plaćena oko 40 kuna po kvadratu, a poljoprivredno je zemljište u Petrinji nekoliko puta jeftinije. Tamo prolazi i dalekovod pa je trećina parcele neupotrebljiva, stoga je plaćena cijena praktički kao za građevinsko zemljište. Natječaj je bio otvoren dva i pol mjeseca i jedina se javila tvrtka Usluga d.o.o. Petrinja" - rekla je dogradonačelnica Lazić. „Izričito naglašavam da nikakvog pogodovanja pri kupnji navedenog zemljišta nije bilo niti je moglo biti, jer je zemljište u vlasništvu RH stajalo neiskorišteno i zaraslo više desetljeća, za njega nitko nije bio zainteresiran, pa čak ni Grad Petrinja. Javni natječaj je bio objavljen mjesecima, svi su bili obaviješteni da je navedena parcela na prodaju, ali nije bilo zainteresiranih. Očito je cijena bila previsoka, a cijena je bila procijenjena za građevinsko zemljište..“ – rekla je Svjetlana Lazić.
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.