Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Integrity Observer (Nadzor Integriteta)

Integrity Observer (Nadzor Integriteta)

Grant shema: IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012
Reference: EuropeAid/135874/ACT/ID/HR
 
Ukupna vrijednost: 194.935,85 €
Doprinos Europske unije: 184.225,89 €
Trajanje: 01/11/2015 – 01/11/2017
 
Lokacija: Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Sisačko-moslavačka županija

Integrity Observer projekt zasniva se na PSD-ovom višedesetljetnom strateškom angažmanu u borbi protiv korupcije i izgradnji integriteta u javnoj administraciji na području Hrvatske, jugoistočne Europe i državama članicama Europske unije. Upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima u području javne nabave, dodjele koncesija i urbano planiranje pokazali su se prilično izazovnim područjima. Zbog visokih iznosa koji cirkuliraju u tim područjima, zaslužuju posebnu pažnju pri organizaciji, sistematizaciji podataka, omogućavanju javnosti pristup te razumijevanje tih istih podataka. Imajući to u vidu, ciljane grupe i korisnici na projektu bili su izabrani na temelju ključnog pitanja: Tko je najviše pogođen i uključen pri upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima? Stoga su ciljane skupine u ovom projektu 4 nevladine udruge (koaplikanti iz 4 županije u Hrvatskoj), 30 općina; lokalne i nacionalne organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša, transparentnošću, dobrim upravljanjem i borbom protiv korupcije; javne institucije (odgovarajući saborski odbori, odgovarajuća ministarstva, državna revizija, FINA, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, itd.); državni dužnosnici i državni službenici te javnost. Krajnji korisnici projekta su lokalne samouprave, državni odjeli zaduženi za upravljanje koncesijama, javnom nabavom, urbanim planiranjem i procedurama revizija, lokalne i nacionalne organizacije civilnog društva, profesionalne udruge, mediji te javnost.

Opći cilj: poboljšanje transparentnosti pri upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima te u isto vrijeme omogućiti sudjelovanje javnosti i organizacija civilnog društva u osmišljavanju, razvoju i praćenju upravljačkih politika.

Specifični ciljevi: a) razvoj tehničke(IT) i socijalne (model kros-sektorske suradnje) infrastrukture za sudjelovanje javnosti u praćenju i izradi javnih politika u ključnim područjima visokog rizika vezanima za integritet b) povećati transparentnost, otvorenost i odgovornost lokalnih samouprava te poboljšati učinkovitost upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima na razini općina c) povećati transparentnost pri planiranju i dodjelama koncesija d) razvoj partnerstva između organizacija civilnog društva i općina u povećanju transparentnosti, integriteta i borbe protiv korupcije e) izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za nadzor, procjenu i utjecaj na politike upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima f) osigurati transparentnost i otvorenost države pri upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima kroz IT alate prilagođene korisnicima g) uključiti javnost u planiranje i nadzor upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima.
 
Koaplikanti:
 
Udruga Općina u Republici Hrvatskoj
Udruga žena Vukovar
Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura Plus
Projekt Građanskih prava

Pratite implementaciju projekta: 


Aktivnost 1 - Prvi partnerski sastanak
Odluka o odabiru: Nabava usluga smještaja, hrane, najma dvorane i osvježenja
Aktivnost 1 - Izvještaj s prvog partnerskog sastanka

Aktivnost 3 - Procjena potreba u odabrabim općinama/gradovima
Izvještaj sa dvodnevne radionice vrednovanja održane u Zagrebu
Izvještaj sa dvodnevne radionice opći okvir IT alata održane u Zagrebu

Aktivnost 4 - Dizajn i izradu (programiranje) IT alata
Dana 14. rujna 2016. godine objavljen je Poziv na nadmetanje u nabavi usluga dizajniranja i izrade IT alata. Tekstu Poziva, kao i pripadajućoj dokumentaciji za nadmetanje možete pristupiti putem ovog linka.

Aktivnost 5 - Izgradnja kapaciteta
Izvještaj - Izgradnja kapaciteta općina/gradova
Izvještaj - Izgradnja kapaciteta novinara
Izvještaj - Izgradnja kapaciteta koaplikanata  

Aktivnost 6 - Istraživanje

Publikacija: "REZULTATI ISTRAŽIVANJA O UPRAVLJANJU JAVNIM DOBRIMA I PRIRODNIM RESURSIMA U PODRUČJU JAVNE NABAVE, DODJELI KONCESIJA I URBANOM PLANIRANJU - Pregled 43 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj"

Aktivnost 7 - Zagovaračke aktivnosti
Izvještaj - Prva nacionalna konferencija
Izvještaj - 5 lokalnih okruglih stolova
Izvještaj - Druga (završna) nacionalna konferencija

Video tutorial: IT alat "Jednostavna zelena nabava"
Video turorial: IT alat "Koncesije i urbanističko planiranje s platformom za sudjelovanje javnosti"

Zagovarački video 1
Zagovarački video 2

Članci - FP IRIS kategorija na portalu Fairpress.eu

Aktivnost 8 - Evaluacija i follow-up
Izvještaj sa evaluacije projekta

Projekt Integrity Observer financiran je sredstvima EU. 
                                                  

                                                                                               
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.